"זה אלי ואנווהו"

“התנאה לפניו במצות; עשה לפניו סוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין” (שבת קלג, ב).

הסטים שלנו כוללים אתרוג, לולב, הדס, מאגד(קושיקלך) ונרתיק המחולקים לפי רמת הידור. הלולבים שלנו גדלים במטעי קיבוץ מירב, ממויינים בקיבוץ ע״י נציג מהודרי. האתרוגים שלנו הינם אתרוגי גרוס הידועים בצורתם היפה ובכשרותם המהודרת. ההדסים שלנו משולשים וגדלים בחלקה יחודית למרגלות הגלבוע. והערבות ערבות נחל ארצישראליות.